093/2014 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου»

093/2014 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου»