207/2016 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου»