307/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 372,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Αφηγηματική παράσταση και εικαστικό εργαστήρι στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου στις 08.10.2016»

307/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 372,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Αφηγηματική παράσταση και εικαστικό εργαστήρι στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου στις 08.10.2016»

307/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 372,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Αφηγηματική παράσταση και εικαστικό εργαστήρι στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου στις 08.10.2016»