203/2016 – Έγκριση εισηγητικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου».