321/2015 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πυρανίχνευσης σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου»

321/2015 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πυρανίχνευσης σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου»