327/2015 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου»

327/2015 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου»