299/2015 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»