302/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

302/2016 – Έγκριση εισηγητικών της αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»