404/2016 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων έτους 2016(ΚΜ 131/16)»