334/2016 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Αγορά – ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού»