223/2015 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2014-2015-2016»

223/2015 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2014-2015-2016»