006/2016 – Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ιλίου για την Πολιτική Προστασία & την αντιμετώπιση των Φυσικών & Τεχνολογικών Κινδύνων

006/2016 – Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ιλίου για την Πολιτική Προστασία & την αντιμετώπιση των Φυσικών & Τεχνολογικών Κινδύνων