239/2016 – Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας άπορου κατοίκου Ιλίου

239/2016 – Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας άπορου κατοίκου Ιλίου