379/2017 – Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου Ιλίου

379/2017 – Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου Ιλίου