Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου και απασχόληση μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του έτους 2013

Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου και απασχόληση μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του έτους 2013

Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου και απασχόληση μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του έτους 2013