Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου και απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του έτους 2013