Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου και απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του έτους 2013

Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου και απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του έτους 2013