301/2013 – Έγκριση και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων»