300/2013 – Έγκριση και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την εργασία «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις-διαμορφώσεις χώρων»