Έγκριση οικονομικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1/1/2013 έως 30/6/2013