012/2018 – Έγκριση πίστωσης για δαπάνες υποχρεωτικών δημοσιεύσεων του Δήμου