300/2012 – Έγκριση πίστωσης για εγγυητική επιστολή