009/2018 – Έγκριση πίστωσης για εξόφληση δαπανών προηγούμενου οικονομικού έτους