039/2013 – Έγκριση πίστωσης για εξόφληση δαπανών προηγούμενου οικονομικού έτους

039/2013 – Έγκριση πίστωσης για εξόφληση δαπανών προηγούμενου οικονομικού έτους