140/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Έκτακτη επισκευή – συντήρηση του Γεωδαιτικού Σταθμού ΤCR 3074 με Σ.Ν. 689480 του Τοπογραφικού Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας»

140/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Έκτακτη επισκευή – συντήρηση του Γεωδαιτικού Σταθμού ΤCR 3074 με Σ.Ν. 689480 του Τοπογραφικού Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας»

Έγκριση πίστωσης για την «Έκτακτη επισκευή – συντήρηση του Γεωδαιτικού Σταθμού ΤCR 3074 με Σ.Ν. 689480 του Τοπογραφικού Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας»

AOE1402012.pdfa