173/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου, έως την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό πρωτ. 18941/08-05-2017