054/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»

054/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»