036/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας Δήμου Ιλίου, έτους 2017»