065/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου»

065/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου»