539/2016 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για τις ανάγκες του Δήμου»

539/2016 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για τις ανάγκες του Δήμου»