245/2011 – Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».