135/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση plotters για την της Τεχνικής Υπηρεσίας»

135/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση plotters για την της Τεχνικής Υπηρεσίας»