211/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση – Επισκευή μηχανήματος υψηλής πίεσης»