105/2018 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός- Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»

105/2018 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός- Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»