534/2016 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»