145/2018 – Έγκριση πίστωσης, διάθεσης ποσού 79.915,78 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών»

145/2018 – Έγκριση πίστωσης, διάθεσης ποσού 79.915,78 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών»