Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.250,00 ευρώ με ΦΠΑ για την «Αμοιβή φορέα για την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.250,00 ευρώ με ΦΠΑ για την «Αμοιβή φορέα για την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας»