Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.250,00 ευρώ με ΦΠΑ για την «Αμοιβή φορέα για την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας»