209/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 24.120,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 19/2008 Πράξης Αναλογισμού και της υπ΄ αριθμ. 31/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Αετόπετρας & Μελέτη Βασιλείου μεταξύ των Ο.Τ. 2073-2074 , περιοχής Ραδιοφωνίας Δήμου Ιλίου, υπέρ της δικαιούχου και ποσού 896,75 €, για καταβολή δικαστικών εξόδων (αμοιβή δικηγόρου – δικαστική δαπάνη), υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου

209/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 24.120,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 19/2008 Πράξης Αναλογισμού και της υπ΄ αριθμ. 31/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Αετόπετρας & Μελέτη Βασιλείου μεταξύ των Ο.Τ. 2073-2074 , περιοχής Ραδιοφωνίας Δήμου Ιλίου, υπέρ της δικαιούχου και ποσού 896,75 €, για καταβολή δικαστικών εξόδων (αμοιβή δικηγόρου – δικαστική δαπάνη), υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου

209/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 24.120,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 19/2008 Πράξης Αναλογισμού και της υπ΄ αριθμ. 31/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Αετόπετρας & Μελέτη Βασιλείου μεταξύ των Ο.Τ. 2073-2074 , περιοχής Ραδιοφωνίας Δήμου Ιλίου, υπέρ της δικαιούχου και ποσού 896,75 €, για καταβολή δικαστικών εξόδων (αμοιβή δικηγόρου – δικαστική δαπάνη), υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου