265/2012 – Έγκριση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων»

265/2012 – Έγκριση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων»