266/2012 – Έγκριση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων»