091/2018 – Έγκριση πίστωσης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του προγράμματος προώθηση της απασχόλησης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα»

091/2018 – Έγκριση πίστωσης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του προγράμματος προώθηση της απασχόλησης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα»

091/2018 – Έγκριση πίστωσης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του προγράμματος προώθηση της απασχόλησης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα»