008/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι την συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων», καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης

008/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι την συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων», καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης

008/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι την συμβασιοποίηση του εν εξελίξει διαγωνισμού γάλακτος και τροφίμων», καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης