292/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή»