267/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού ΚΕΠ Υγείας»

267/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού ΚΕΠ Υγείας»