383/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια τεντών»