329/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εντύπου και αφισών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

329/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εντύπου και αφισών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»