355/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων»