244/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων»

244/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων»