279/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά «Έκτακτες ανάγκες συντήρησης πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»

279/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά «Έκτακτες ανάγκες συντήρησης πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»