297/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια παγκακίων κοινοχρήστων χώρων και υλικών για την επισκευή υπαρχόντων»

297/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια παγκακίων κοινοχρήστων χώρων και υλικών για την επισκευή υπαρχόντων»