316/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων υλικών της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου»

316/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων υλικών της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου»